Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego mega-hulajnoga.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2015 r.

§1

Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu mega-hulajnoga.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, należy opuścić serwis mega-hulajnoga.pl.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.mega-hulajnoga.pl
Usługodawca lub Sprzedawca – Easy-sport Tomasz Roszkiewicz; ul. Sienkiewicza 3a/8, 05-500 Piaseczno, NIP 123 091 13 26, REGON 144825080, adres poczty elektronicznej: kontakt@mega-hulajnoga.pl
Klient – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)
Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Regulamin – Regulamin Serwisu Internetowego mega-hulajnoga.pl z dnia 23 lutego 2015 r.

3. Kontakt z Serwisem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu +48 504 175 896. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci Orange.

3. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Usługodawcy. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: kontakt@mega-hulajnoga.pl.

§2

Realizacja zamówień

1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Serwisie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Korzystanie z Serwisu jest dostępne za pomocą standardowych urządzeń (PC, urządzenia przenośne) wyposażonych w standardowe oprogramowanie (powszechnie znane i używane przeglądarki).

2. W celu dokonania zakupu w Serwisie Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz wybrać opcję „Wyślij Zamówienie”.

3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia. Będzie to skutkować ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Serwis na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.

4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

6. Serwis obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

7. Serwis dopuszcza możliwość odbioru towarów pod adresem Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta ze Sprzedawcą.

8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sprzedawcy lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.

9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów przez Sprzedawcę.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Klient korzystający z Serwisu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.

§3

Forma płatności

1. Klient może dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w formie przedpłaty – przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe. Momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Sprzedawcy lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

§4

Ceny i koszty przesyłki

1. Ceny produktów w Serwisie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

2. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana w formularzu zamówienia w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

5. Hulajnogi zakupione w Serwisie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach lub dostarczane przez Sprzedawcę pod adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każda hulajnoga wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem jej do użytku. Przygotowując hulajnogę do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności. W przypadku problemów z przygotowaniem hulajnogi do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy Sprzedawcy.

6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.

7. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych towarów przewyższające 25 zł.

8. W sytuacji odstąpienia od umowy Klient pokrywa koszty zwrotu towaru.

§5

Reklamacje

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:
Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość
Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady

2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres Sprzedawcy: Easy-sport Tomasz Roszkiewicz; ul. Sienkiewicza 3a/8, 05-500 Piaseczno. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna.

3. W przypadku dostarczenie wadliwego towaru Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności wynikającej z uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu.

§6

Zwroty – odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: kontakt@mega-hulajnoga.pl.

2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „zwrot”.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później, niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sprzedawcy: Easy-sport Tomasz Roszkiewicz; ul. Sienkiewicza 3a/8, 05-500 Piaseczno.

4. Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę w celu uchronienia jej od uszkodzeń.

5. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.

6. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Sprzedawcę.

7. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.

8. Sprzedawca zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.

9. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

10. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Serwisie (sprzedaż na odległość) są oznaczone jako „Mega hulajnoga Custom”, zaś Klient posiada możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych hulajnogi).

§7

Gwarancja

1. Towary oferowane w Serwisie nie są objęte są gwarancją ani serwisem posprzedażnym.

§8

Postanowienia końcowe

1. Serwis zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Serwis zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

4. Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedawcy.

5. Wszelkie treści zawarte w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7. Sprzedawca nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy [PDF]