Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Serwisu internetowego mega-hulajnoga.pl (zwanego dalej Serwisem) jest firma Easy-sport Tomasz Roszkiewicz; ul. Sienkiewicza 3a/8, 05-500 Piaseczno, NIP 123 091 13 26, REGON 144825080, adres poczty elektronicznej: kontakt@mega-hulajnoga.pl – zwana dalej Usługodawcą i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnego pod adresem: www.mega-hulajnoga.pl/regulamin.

2. Pliki cookies

2.1. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis. Więcej informacji na temat cookies: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Serwisu w następujących celach:

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet;
dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

2.3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies na komputerze. Może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

2.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy dane przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

2.5. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

3. Cel i zakres zbierania danych

3.1. Celem zbierania danych osobowych przez Usługodawcę jest ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawcy.

3.3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).

3.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.3. jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

4. Podstawa przetwarzania danych

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mega-hulajnoga.pl.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.

6.2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.